اینها و ما

پای میز مناظره می نشینند.ما نگاه می کنیم.حرف می زنند.ما کوش می کنیم.دروغ می گویند .ما تصدیق می کنیم.اینها برنامه میدهند.ما نظر می دهیم...........

اینها دعوا می کنند.اینها آمار میدهند.اینها حمایت می کنند.اینها حمایت می شوند.این ها نمی خواهند هم دیگر را ببینند.اینها مدرک می آورند.اینها................اینها.............اینها..................اینها........... .

ما فقط یک رای می دهیم!!!!!

/ 0 نظر / 16 بازدید