او هم تنها بود

در کنار خیابان بود

و او هم انگار

مثل من تنها بود

ولی

چشم در راه کس دیگر بود

قد و بالایش کمی کوتاه بود

چشم هایش تیره و مشکی

هیکلش  چاق و

دلش گنده

و کمی با مزه!!!

.......................................

موش بیچاره انگار

در انتظار مامور شهرداری

 لبجویی

در کنار خیابان

انتظار مرگش را می کشید./ 0 نظر / 14 بازدید