ما میدان جنگ را دیدیم....

گفت: زیادت تیغ و شمشیر و تیر را ندیدی .!

گفتم از اعلامیه و تبلیغ و پوسترو دستبند و...

- عَلم دیدی که چگونه بر افراشته است؟هیبت آن شنیدی؟

- تو مگر ملت سبز دیده ای؟ملت پرچم به دست چه طور؟هیبت ملت بیش یا هیبت علم؟

- تو صدای دهل شنیدستی؟شیپور جنگ چه؟

- صدای بوق ماشین(هر چند ندانی چیست) نشنیدی پس؟که تا پاس نیمه
شب مستمر یابد؟

- رجز چه !دیگر از آن مثال نیابی؟

- پس شعا ر ها نشنیده ای!پس نامه ها نخوانده ای!

- در گیری چه ؟جنگ چه؟از خون چه دیدی؟

- مناظره دانی چیست ولی دیده ای آیا؟نامه ی سر گشاده خوانده ای؟روایت دروغ راست به گوشت نشسته؟
                                *************************  
جنگ همان جنگ است. نام عوض کرده. شیوه ستیز رستم و سهراب با انتخابات ما فرقی ندارد!! باور کن! 

/ 1 نظر / 19 بازدید
علی کرمی

1-همممم ، خوبه خوبه ، ولی کلمه ی "دل نوشت"مال منه! سوء استفاده نکن... 2-خودت می نویسی یا کپ می زنی؟